Stadgar

Stadgar för Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet

Antagna 16/11 2001 och 22/3 2002


§1. Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet har till uppgift att i samarbete med främst Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen söka sprida och vidmakthålla kännedomen om Wilhelm Peterson-Bergers verk. Sällskapet har sitt säte i Stockholm.


§2. Medlem av Sällskapet är enskild person, institution eller sammanslutning, som erlagt av årsmötet beslutad årsavgift. Styrelsen äger rätt att till hedersledamot kalla person som synnerligen verksamt bidragit till främjande av Sällskapets mål. Musiker, forskare och annan som ägnar Peterson-Bergers verk särskild uppmärksamhet kan av styrelsen kallas till medlem i Sällskapet. Sådan medlem erlägger ingen årsavgift.


§3. Sällskapet har årligen ett vårsammanträde, tillika årsmöte, och ett höstsammanträde. Därutöver kan extra sammanträde hållas, då styrelsen finner det erforderligt eller då sådant för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst tio medlemmar. Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Kallelse till sammanträde skall ske skriftligt minst tre veckor, till extra sammanträde minst två veckor, i förväg.


§4. Vid omröstning har varje medlem en röst. Röstning genom ombud kan inte ske. Omröstning sker öppet, om inte annat begärs. Vid lika röstetal avgörs fråga genom lottning.


§5. Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:


 1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet samt justeringsmän
 2. Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse
 4. Revisorernas berättelse
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
 7. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 8. Val av valberedning
 9. Fastställande av årsavgift
 10. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
 11. Förslag som väckts av medlem och som minst fyra veckor före årsmötet skriftligen tillställts styrelsen.


§6.  Sällskapets styrelse består av ordförande och fem ledamöter jämte högst fem suppleanter. Ordförande väljs för ett år. Övriga styrelseledamöter väljs för två år på så sätt att vartannat år väljs två och vartannat år tre ledamöter. Suppleant väljs för ett år. Ledamöter och suppleanter kan återväljas. Ytterligare en ledamot jämte suppleant för denne kan utses av Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Vid lika röstetal i styrelsen har ordföranden utslagsröst.


§7. Sällskapets firma tecknas av styrelsen samt av den eller dem som styrelsen utser därtill.


§8. Sällskapets verksamhets- och räkenskapsår avslutas den 31 december. Före februari månads utgång, dock senast tre veckor före årsmötet, skall styrelsen till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år.


§9. För ändring av dessa stadgar fordras beslut vid två på varandra följande sammanträden, varav det ena skall vara årsmöte.


§10. Beslut om Sällskapets upplösning skall fattas med minst 2/3 majoritet av de närvarande vid två på varandra följande sammanträden, varav det ena skall vara årsmöte. Om Sällskapet upplöses, skall dess handlingar överlämnas till Statens Musikbibliotek och dess övriga egendom till Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen.


Ladda hem stadgarna som PDF-fil