Medlemskap

Medlemskap i Sällskapet


Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet bildades 1950 för att, i samarbete med Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen i Östersund, sprida och vidmakthålla kännedomen om Peterson-Bergers musikaliska och litterära verk. Sällskapet har genom åren tagit initiativ till ett stort antal grammofoninspelningar och tryckning av tidigare ej publicerade verk samt utgivit skrifter och anordnat konserter. I anslutning till Sällskapets sammankomster anordnas kammarkonserter för medlemmarna, där framstående sångare och instrumentalister framför musik av Peterson-Berger och hans samtida.


Medlemskap i Peterson-Berger Sällskapet är öppet för alla. Sällskapet har sin bas i Stockholm, men medlemmar tas emot från hela landet. Sällskapets höge beskyddare är H. M. Konung Carl XVI Gustaf.


Medlemsavgifterna berättigar till reducerat eller fritt inträde till vissa konserter och arrangemang.

Kontakta styrelsen för närmare information.

Sällskapet har Plusgirokonto nr 34 48 22 - 2.


Nya medlemmar kan dessutom erhålla PB-relaterad bok/CD från Sällskapet efter kontakt med Sällskapets kassör Ulf Palmqvist.


Årliga medlemsavgifter:

 

Enskild medlem 250 kr

 

Medlemspar 350 kr

 

Studerande 50 kr

 

Företag och organisationer 1 500 kr