Källénfonden

Birger Källéns fond för Wilhelm Peterson-Bergers Sommarhagen


Till musikdirektör Birger Källéns 90-årsdag den 13 maj 2004 beslöt styrelsen för Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet i Stockholm att inrätta en fond i hans namn till förmån för Wilhelm Peterson-Bergers hem Sommarhagen på Frösön i Jämtland. Sommarhagen förvaltas av Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen i Östersund med de royaltymedel som årligen inflyter sedan tonsättarens död 1942. Dessa medel upphör att betalas ut 70 år efter upphovsmannens död, alltså 2012. Sommarhagen byggdes 1914 och har som andra liknande konstnärshem i Sverige den dubbla uppgiften att vara både kulturminnesmärke och museum med tillträde för allmänheten. Såväl royaltyintäkterna som inkomsterna från besöksverksamheten är viktiga för att huset skall kunna bevaras i gott skick och för att olika former av verksamhet skall kunna bedrivas där, inte minst konserter.


Fram till sin bortgång hösten 2009 var Birger Källén hedersledamot i Peterson-Berger Sällskapet, och han var en av de få då verksamma personerna som träffat Peterson-Berger på Sommarhagen. Det är därför naturligt att den nya fonden bär hans namn. Fonden skall vid sidan av Peterson-Berger Stiftelsen bidraga till bevarande och utveckling av Sommarhagen. Den skall kunna medverka till att i Peterson-Berger Sällskapets anda sprida kännedom om Peterson-Berger och hans verk samt utveckla intresset för konstnärshemmet på Frösön.


Fondens kapital skapas genom bidrag från organisationer, institutioner, företag, enskilda personer o.s.v. Bidrag ur fonden kan ges såväl av fondmedel som av fondkapitalets avkastning. Fonden förvaltas av Peterson-Berger Sällskapet och beslut om användande av fondmedel fattas av Peterson-Berger Sällskapets styrelse efter samråd med Peterson-Berger Stiftelsen.


Styrelsen för Peterson-Berger Sällskapet inbjuder härmed till att genom gåvor till Birger Källéns fond bidraga till Sommarhagens framtida utveckling. Gåvor sätts in på Peterson-Berger Sällskapets postgirokonto 34 48 22 - 2. Ange "Källénfonden" på talongen. Varmt tack för gåvor till fonden!


Styrelsen